HP ST906A CLP610/660 BK 5500K

HP ST906A CLP610/660 BK 5500K

HP ST906A CLP610/660 BK 5500K

Descrizione

HP ST906A CLP610/660 BK 5500K

Scheda tecnica

Samsung
sam660bk