HP ST924A CLP610/660 MAG 5000K

HP ST924A CLP610/660 MAG 5000K

HP ST924A CLP610/660 MAG 5000K

Descrizione

HP ST924A CLP610/660 MAG 5000K

Scheda tecnica

Samsung
sam660m